ބީލަން

މޫސުމީ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ “މޫސުން” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

4 މާޗް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/60)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    9 މާޗް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 މާޗް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-GCF/438/2021/60) 4 މާޗް 2021