ބީލަން

ކޮންސަލްޓިންގް ސާރވިސަސް ޓު ޑެވެލޮޕް އޭން އޯވަރއާރކިންގް ކެމިކަލްސް މެނޭގްމެންޓް އެކްޓް

11 ފެބްރުއަރީ 2021 IUL)438-ENV/438/2021/37)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 ފެބްރުއަރީ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-ENV/438/2021/37) 11 ފެބްރުއަރީ 2021