ބީލަން

އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ކުންފުނިތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

26 ޖަނަވަރީ 2021 (IUL) 438-ENV/438/2021/7

  • Submission Date
    28 Feb 2021 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL) 438-ENV/438/2021/7 26 ޖަނަވަރީ 2021