ބީލަން

ނުރައްކޭތެރި ކުންޏާއި ކެމިކަލްސް މެނޭޖުކުރާ ސިސްޓަމެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 ފެބްރުއަރީ 2021 IUL)438-ENV/438/2021/15)

  • Registration Date
    07 Feb 2021 12:00
  • Information Session Date
    14 Feb 2021 11:00
  • Submission Date
    14 Mar 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-ENV/438/2021/15) 14 ފެބްރުއަރީ 2021