ބީލަން

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކެމިކަލްސް މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ އަދި އެވެއަރނެސް ކެމްޕެއިން އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައަކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

21 ފެބްރުއަރީ 2021 IUL)438-ENV/438/2021/48)

  • Submission Date
    04 Mar 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-ENV/438/2021/48) 21 ފެބްރުއަރީ 2021