ބީލަން

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކެމިކަލްސް މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ އަދި އެވެއަރނެސް ކެމްޕެއިން އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައަކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

21 ފެބްރުއަރީ 2021 IUL)438-ENV/438/2021/48)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 މާޗް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-ENV/438/2021/48) 21 ފެބްރުއަރީ 2021