ބީލަން

ލ.ފޮނަދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ސަރަހައްދީ ފެން ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯރެޓޮރީ ފަރުމާކުރުމާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

4 މާޗް 2021 IUL)438-WS/438/2021/58)

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    Epoch Associates Pvt Ltd
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    MVR 270,300.00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-WS/438/2021/58) 4 މާޗް 2021