ބީލަން

ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން ބ. ދަރަވަނދޫގައި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ މޮނީޓަރ ކުރާ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

9 މާޗް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/36)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    18 މާޗް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 އޭޕްރިލް 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-GCF/438/2021/36) 9 މާޗް 2021