ބީލަން

ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ފޫރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

10 މާޗް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/66)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    14 މާޗް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 މާޗް 2021 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-GCF/438/2021/66) 10 މާޗް 2021