ބީލަން

އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ދެވަނަ އިއުލާން

11 މާޗް 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/63

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 އޭޕްރިލް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/63 11 މާޗް 2021