ބީލަން

ކޮންސަލްޓިންގް ސާރވިސަސް ޓު ޑެވެލޮޕް އޭން އޯވަރއާރކިންގް ކެމިކަލްސް މެނޭގްމެންޓް އެކްޓް

28 މާޗް 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/71

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 އޭޕްރިލް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/71 28 މާޗް 2021