ބީލަން

ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭގްކުރުމާއި ގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އަދާހަމަކުރުމާއި ކަމާއިގުޅޭ ޤައުމީ ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް (ފާރމެއް) ހޯދުން

21 މާޗް 2021 (IUL)438-WMPC438202177

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 އޭޕްރިލް 2021 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC438202177 21 މާޗް 2021