ބީލަން

ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

23 މާޗް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/83)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    29 މާޗް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 އޭޕްރިލް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-GCF/438/2021/83) 23 މާޗް 2021