ބީލަން

ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ފޫރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

1 އޭޕްރިލް 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/105

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    6 އޭޕްރިލް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 އޭޕްރިލް 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/105 1 އޭޕްރިލް 2021