ބީލަން

ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ފޫރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

1 އޭޕްރިލް 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/105

  • Registration Date
    06 Apr 2021 12:00
  • Submission Date
    12 Apr 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/105 1 އޭޕްރިލް 2021