ބީލަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން (ޓީ.އެން.ސީ) ތައްޔާރުކުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ މިޓިގޭޝަން މޮޑެލިންގ އަދި އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

30 މާޗް 2021 IUL)438-CCD/438/2021/99)

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    XMAT
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    100,000.00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-CCD/438/2021/99) 30 މާޗް 2021
1 IUL)438-CCD/438/2021/64) 11 މާޗް 2021