ބީލަން

ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެންޑް ޑިޒައިން އޮފް އެކުއިފަޔަރ ރިޗާރޖް ސިސްޓަމް ފޯރ 12 އައިލެންޑްސް ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

8 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/116)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    15 އޭޕްރިލް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    21 އޭޕްރިލް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-GCF/438/2021/116) 8 އޭޕްރިލް 2021
1 IUL)438-GCF/438/2021/88) 25 މާޗް 2021