ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ހަތަރުވަނަ ފުލޯގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި 24000 ބީޓީޔޫގެ އިންވާޓަރ އޭސީ ސިސްޓަމެއް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

19 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-AU/1/2021/19)

  • Submission Date
    28 Apr 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-AU/1/2021/19) 19 އޭޕްރިލް 2021