ބީލަން

ގދ. ވާދޫގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ދެނެގަނެ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

21 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-WMPC/438/2021/113)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 މެއި 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-WMPC/438/2021/113) 21 އޭޕްރިލް 2021