ބީލަން

ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ

18 މެއި 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/154

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    23 މެއި 2021 14:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    27 މެއި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/167 3 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/154 18 މެއި 2021