ބީލަން

މޫސުމީ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ “މޫސުން” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

19 މެއި 2021 IUL)438-GCF/438/2021/148)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    18 މެއި 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    24 މެއި 2021 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-GCF/438/2021/148) 19 މެއި 2021