ބީލަން

“އޯވަރއަރޗިންގ ކެމިކަލްސް މެނޭޖްމަންޓް އެކްޓެއް” ތައްޔާރުކުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ކުންފުނިތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

25 މެއި 2021 IUL)438-ENV/438/2021/153)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 ޖޫން 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-ENV/438/2021/153) 25 މެއި 2021