ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

“ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ކޮންޒަމްޕްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑަކްޝަން” ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

9 ޖޫން 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/179

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    17 ޖޫން 2021 12:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    14 ޖޫން 2021 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2021/179 9 ޖޫން 2021