ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

“ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ކޮންޒަމްޕްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑަކްޝަން” ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

9 ޖޫން 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/179

  • Deadline Date
    17 Jun 2021 12:00
  • Submission Date
    2021-06-14 12:00:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2021/179 9 ޖޫން 2021