ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

16 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/187

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    23 ޖޫން 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    28 ޖޫން 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2021/187 16 ޖޫން 2021