ބީލަން

އިނީޝިއޭޓިވް ފޯރ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މަޝްރޫގެ ދަށުން ކުންޏާ ބެހޭގޮތުން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތާއި، މިހާތަނަށް ކުންޏާ ބެހޭގޮތުން އެއްކުރެވިފައި ވާ މައުލޫމާތުގެ އޮންލައިން ޑޭޓާބޭހެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

20 ޖޫން 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/169

  • Submission Date
    29 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2021/169 20 ޖޫން 2021