ބީލަން

އިނީޝިއޭޓިވް ފޯރ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މަޝްރޫގެ ދަށުން ކުންޏާ ބެހޭގޮތުން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތާއި، މިހާތަނަށް ކުންޏާ ބެހޭގޮތުން އެއްކުރެވިފައި ވާ މައުލޫމާތުގެ އޮންލައިން ޑޭޓާބޭހެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

20 ޖޫން 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/169

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    29 ޖޫން 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2021/169 20 ޖޫން 2021