ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

“ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ކޮންޒަމްޕްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑަކްޝަން” ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

11 ޖުލައި 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/204

  • Deadline Date
    28 Jul 2021 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2021/204 11 ޖުލައި 2021