ބީލަން

‘މިނަމާޓާ ކޮންވެންޝަން އޮން މަރކިއުރީ’ އަށް އަހުލުވެރިކޮށްދޭ “ކޮމިއުނިކޭޝަން މެޓީރިއަލް” ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

22 ޖުލައި 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/192

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 އޯގަސްޓް 2021 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/230 26 އޯގަސްޓް 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/192 22 ޖުލައި 2021