ބީލަން

“ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕަރސިސްޓެންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓެންޓްސް”ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ‘ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން’ ރިވިއުކޮށް، އަދާހަމަކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

22 ޖުލައި 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/196

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 އޯގަސްޓް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/196 22 ޖުލައި 2021