ބީލަން

ފެނާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

3 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/210

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    9 އޯގަސްޓް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 އޯގަސްޓް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2021/210 3 އޯގަސްޓް 2021