ބީލަން

ފެނާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

3 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/210

  • Registration Date
    09 Aug 2021 12:00
  • Submission Date
    16 Aug 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2021/210 3 އޯގަސްޓް 2021