ބީލަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް (ޓީ.އެން.އޭ) ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެޑަޕްޓޭޝަން އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

5 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/211

  • Submission Date
    17 Aug 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-CCD/438/2021/211 5 އޯގަސްޓް 2021
2 (IUL)438-CCD/438/2021/194 5 ޖުލައި 2021