ބީލަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް (ޓީ.އެން.އޭ) ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެޑަޕްޓޭޝަން އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

5 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/211

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 އޯގަސްޓް 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-CCD/438/2021/211 5 އޯގަސްޓް 2021
2 (IUL)438-CCD/438/2021/194 5 ޖުލައި 2021