ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” ކޮމިޔުނިޓީ ކޯ-މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

15 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/223

  • Deadline Date
    25 Aug 2021 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2021/223 15 އޯގަސްޓް 2021