ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” ކޮމިޔުނިޓީ ކޯ-މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

15 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/223

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    25 އޯގަސްޓް 2021 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2021/223 15 އޯގަސްޓް 2021