ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ ފޯރ އެންހެންސިންގ އައި.ސީ.ޓީ ސްކިލްސް “އެމްޕަވަރިންގ ޔޫތް ޕްރޮޖެކްޓް”

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/238

  • Deadline Date
    15 Sep 2021 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2021/238 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2021