ބީލަން

“އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް” ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ކެމިކަލްސް ގެންގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތައް ކަމަށްވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ނުވަތަ ވިހަވުން ފަދަ ސިއްހީ ހާދިސާތަށް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ނެޝަނަލް ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/239

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/239 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/226 29 އޯގަސްޓް 2021