ބީލަން

ޓެއިލަރ މޭޑް- މައިކްރޯސޮފްޓް ޕްރޮޖެކްޓް (2019) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

9 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/246

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2021/246 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2021