ބީލަން

ފެނާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/272

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    5 އޮކްޓޯބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 އޮކްޓޯބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2021/272 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/248 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021