ބީލަން

ކަރަންޓު އާލާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ މޮނީޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/270

  • Submission Date
    25 Oct 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2021/270 10 އޮކްޓޯބަރ 2021