ބީލަން

ކަރަންޓު އާލާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ މޮނީޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/270

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 އޮކްޓޯބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2021/270 10 އޮކްޓޯބަރ 2021