ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ގޮނޑި މޭޒު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-AU/1/2021/46

  • Submission Date
    11 Nov 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2021/46 27 އޮކްޓޯބަރ 2021