ބީލަން

‘އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ބާވަތްތަކާއި ކެމިކަލްސްގެ މާއްދާތައް ގުދަންކުރުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލޫތުއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

25 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/305

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 ނޮވެމްބަރ 2021 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/305 25 އޮކްޓޯބަރ 2021