ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގ ޕްލޭނެއް އަދި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/318

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    2 ނޮވެމްބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 ނޮވެމްބަރ 2021 09:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/318 27 އޮކްޓޯބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/300 17 އޮކްޓޯބަރ 2021