ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގ ޕްލޭނެއް އަދި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/318

  • Registration Date
    02 Nov 2021 12:00
  • Submission Date
    09 Nov 2021 09:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/318 27 އޮކްޓޯބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/300 17 އޮކްޓޯބަރ 2021