ބީލަން

2022 ވަނަ އަހަރު އެޗްސީއެފްސީ އެތެރެކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/336

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ނޮވެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/336 14 ނޮވެމްބަރ 2021