ބީލަން

‘އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް’ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޝްރޫއުގެ ސޯޝަލް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޭފްގަރޑް ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/330

  • Submission Date
    22 Nov 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ENV/438/2021/330 14 ނޮވެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/269 25 އޮކްޓޯބަރ 2021