ބީލަން

‘އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް’ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޝްރޫއުގެ ސޯޝަލް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޭފްގަރޑް ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/330

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ނޮވެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/330 14 ނޮވެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/269 25 އޮކްޓޯބަރ 2021