ބީލަން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އާއި ޑިވައިސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް (ފުރަތަމަ އިޢުލާން)

22 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/339

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    5 ޑިސެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2021/339 22 ނޮވެމްބަރ 2021