ބީލަން

ކ. ތިލަފުށީގެ ފަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭސްލައިން ދިރާސައެއް ފަރުމާކޮށް މި ދިރާސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

28 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/349

  • Submission Date
    06 Dec 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2021/349 28 ނޮވެމްބަރ 2021