ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެން އެންޑް ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ގައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން (ދެވަނަ އިއުލާން)

30 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/354

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    13 ޑިސެމްބަރ 2021 12:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-HRU/438/2021/354 30 ނޮވެމްބަރ 2021