ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެން އެންޑް ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ގައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން (ދެވަނަ އިއުލާން)

30 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-HRU/438/2021/354

  • Deadline Date
    13 Dec 2021 12:30
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-HRU/438/2021/354 30 ނޮވެމްބަރ 2021