ބީލަން

ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތުގެ 05 ރޫމެއްގައި ރޯލާ ކާޕެޓް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އަޅައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

1 ޑިސެމްބަރ 2021 (IUL)438-AU/1/2021/55

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 ޑިސެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-AU/1/2022/2 12 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-AU/1/2021/55 1 ޑިސެމްބަރ 2021