ޢާއްމު އިޢުލާނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައްދުންމަތި (ލ އަތޮޅު) ގެ 6 ސަރަހައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

23 ޑިސެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/371

ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/371 23 ޑިސެމްބަރ 2021