ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ ފޯ އާބަން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްލޭނިންގ ސްޕެޝަލިސްޓް – ( 2 ވަނަ އިއުލާން)

9 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/2

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    26 ޖަނަވަރީ 2022 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2022/2 9 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-ENV/438/2021/370 22 ޑިސެމްބަރ 2021