ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ގޮނޑި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

25 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-AU/1/2022/8

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 ފެބްރުއަރީ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2022/8 25 ޖަނަވަރީ 2022