ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ނެޗުރަލް ކެޕިޓަލް އެކައުންޓިންގ – (ދެވަނަ އިއުލާން)

8 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/27

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ފެބްރުއަރީ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2022/27 8 ފެބްރުއަރީ 2022
1 (IUL)438-ENV/438/2022/9 11 ޖަނަވަރީ 2022