ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

23 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-AU/1/2022/13

  • Information Session Date
    01 Mar 2022 10:00
  • Submission Date
    07 Mar 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2022/13 23 ފެބްރުއަރީ 2022