ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

23 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-AU/1/2022/13

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    1 މާޗް 2022 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 މާޗް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2022/13 23 ފެބްރުއަރީ 2022