ބީލަން

‘ޕްރިޕްރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

24 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/45

  • Information Session Date
    01 Mar 2022 11:00
  • Submission Date
    08 Mar 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2022/73 14 މާޗް 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/45 24 ފެބްރުއަރީ 2022