ބީލަން

ލެބޯޓަރީ ޓެކްނީޝަން ޓްރެއިނިންގ (ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3) ޓްރެއިނިންގ ހިންގާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

24 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/57

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    2 މާޗް 2022 10:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 މާޗް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2022/57 24 ފެބްރުއަރީ 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2022/7 9 ޖަނަވަރީ 2022